Lični pratilac deteta

1. Kome je usluga ličnog pratioca namenjena?

Namenjena je deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u predškolski i školski obrazovni sistem. Obuhvata aktivnosti koje unapređuju kvalitet života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština. Kroz uslugu lični pratilac deteta korisnici u svom okruženju i uz potrebni nadzor zadovoljavaju potrebe, unapređuju svoje obrazovanje sa ciljem postizanja što većeg nivoa samostastalnosti. Usluga lični pratilac ostvaruje se kroz programske aktvnosti kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika, obezbeđuje očuvanje i razvijanje njegovog potencijala.

2. Kako se ostvaruje pravo na Ličnog pratioca?

Roditelji/staratelji dece sa smetnjama u razvoju mogu da podnesu zahtev u Centar za socijalni rad i na taj način ostvare dodatna prava za svoje dete u skladu sa mišljenjem interresorne komisije. Rešenje koje izdaje CSR se dostavlja firmi Mobility koja je povereni pružalac ove usluge.
 
Stručni radnik na početku korišćenja usluge prima korisnika, odnosno roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika i upoznaje ga sa uslugom, uslovima i pravilima korišćenja usluge, aktivnostima, pravima korisnika i sl. Ova procedura je obavezna i primenjuje se bez izuzetka.

3.Koje poslove obavlja lični pratilac?

 

1) pomoć u oblačenju (kod kuće i tokom boravka sa detetom), pomoć u održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba, korišćenje toaleta i sl.), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vrtić odnosno školu;

 

2) pomoć u zajednici, što uključuje:

 

a) pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.)

 

b) pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.)

 

c) Odlazak na igrališta odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.
 
Ove aktivnosti Lični pratilac deteta obavlja svakim radnim danom u predškolskim i školskim ustanovama u skladu sa radnim vremenom ustanove kao i planom i programom svakog deteta. Ovaj posao obavlja 1 lični pratilac po korisniku/detetu.

Koji su osnovni ciljevi obrazovanja i vaspitanja?

 

pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, učenika i odraslog u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima.

4. Česte nedoumice:

 
Lični pratilac NIJE pedagoški asistent (lice koje je zaduženo da detetu pomaže u savladavanju svih aktivnosti koje su vezane za nastavni proces.)
Lični pratilac JESTE deo školskog sistema, može biti prisutan na nastavi i može biti angažovan u školskom timu za IOP (individualni obrazovni program) na zahtev rodsitelja. Lični pratilac pruža podršku detetu kako na časovima i odmorima, tako i za vreme vannastavnih aktivnosti, ekskurzija i rekreativnih nastava.