Personalni asistent

Šta je personalna asistencija?

 
Personalna asistencija je dragoceno oruđe koje pojedincu sa invaliditetom omogućava samostalni život. Kao vid podrške i pomoći , Personalna asistencija se pruža na osnovu procenjenih ličniih potreba i u zavisnosti od životnih uslova svakog pojedinca.
 
Dobrobit za korisnike personalne asistencije je višestruka, sa jedne strane, osamostaljivanje osoba sa invaliditetom uz podršku personalnog asistenta, a sa druge strane podrška porodici na dva načina: prvo, omogućivanje članovima porodice da učestvuju u društvu i da na kvalitetniji način organizuju život u svojoj zajednici; drugo, ovaj model omogućava da osoba sa invaliditetom, u zavisnosti od ličnih potreba, može da osnuje svoju porodicu i da preuzme odgovarajuću ulogu u porodici. Personalna asistencija omogućava jaču spregu korisnika sa sistemom zdravstvene zaštite, obrazovanja ,kao i sa mnogim drugim, potpomaže razumevanje invalidnosti u okruženju, te ublažavanje ili otklanjanje prepreka u ostvarivanju inkluzije osoba sa invaliditetom. Uz personalnog asistenta osoba sa invaliditetom, može znatno lakše da ostvaruje socijalnu i društvenu uključenost iz čega proizlazi i odgovarajuća ekonomska i društvena dobit.

Kome je program namenjen?

 
Usluga personalne asistencije namenjena je Punoletnim licima sa invaliditetom, sa procenjenim prvim ( I ) ili drugim ( II ) stepenom podrške, koja ostvaruju parvo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključena su u redovni ili individualni obrazovni program.

Ko pruža podršku i koje oblike usluga korisnik može da očekuje?

 
U svrhu realizacije usluge angažovana su lica licencirana za pružanje Personalne asistencije. Našim programom obuhvaćene su sledeće usluge:

  • Pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanja osnovnih ličnih potreba;
  • Pomoć u održavanju higijene stana, obavljanja svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba;
  • Podizanje, premeštanje i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza;
  • Pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
  • Pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba;
  • Pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti;

Na osnovu identifikovanih potreba i procene dostupnih resursa, pružalac usluge i korisnik određuju obim i vrstu angažovanja personalnog asistenta (čl.102 Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite). Usluge personalne asistencije mogu obuhvatati i druge aktivnosti sa ciljem olakšavanja svakodnevnog života i rada korisnika.

Ko je personalni asistent?

 
Personalni asistent je saradnik koji pruža uslugu personalne asistencije. Pojedinac koji je pražljivo biran po određenim i posebnim kriterijumima, ima završenu osnovnu obuku po akreditovanom programu obuke za pružanje usluge personalne asistencije. Jedan personlani asistent po pravilu pruža uslugu za jednog korisnika.
Personalni asistent izvršava radne zadatke prema radnim nalozima dobijenim od koordinatora, pruža uslugu u skladu sa individualnim plnom konkretnog korisnika. Radno vreme je prilagođeno režimu koji utvrđuje važeći pravilnik, a na nedeljnom nivou iznosi od 20 do 40 sati. Raspodela sati se vrši u skaldu sa korisnikovim dnevnim i nedeljnim potrebama koje su definisane individualnim planom, te nedeljnim i mesečnim planom rada. Personalni asistenti vode evidenciju i koordinatoru podnose izveštaj o svome radu, u slučaju potrebe predlažu promenu individualnog plana.

Personalni asistent - mobility sombor

Da li članovi porodice mogu biti personalni asistenti?

 
Ne. Prema pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge socijalne zaštite personalni asistent ne može biti član porodičnog domaćinstva u kome živi srodnik, srdodnik u prvoj liniji kao ni rođeni brat i sestra, odnosno brat i sestra po ocu ili majci korisnika.
 

Kako možete da postenete korisnik?

 
Lice koje ima potrebu za ovakvim vidom podrške najpre treba da preuzme formular zahteva za dobijanje usluge. Zahtev na ostvarivanje prava na uslugu personalne asistencije podnosi se u Centru za socijalni rad-Službii lokalnih prava i usluga. Centar će po službenoj dužnosti pribaviti neophodnu dokumentaciju za donošenje prvostepenog rešenja. Podnosilac zahteva je obavezan da prilikom podnošenja istog dostavi:

  • nalaz i mišljenje lekara specijaliste
  • potvrda da su radno angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključena su u redovni ili individualni obrazovni program.
  • dokaz o redovni mesečnim primanjima ostvarenim u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtevza sve članove zajedničkog domaćinstva
  • očitana lična karta

Korisnici usluge personalne asistencije u Somboru koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i pravno na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno pravno na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu, a žive u zajedničkom domaćinstvu koje ostvaruje i druge prihode, učestvuju sa 40% od utvrđenog i priznatog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Izuzetno, korisnik koji živi samostalno i nema drugih prihoda učestvuje sa  20% od utvrđenog i priznatog dodatka za pomoć i negu drugog lica (Član 5. “Pravilnik o kriterijumimai merilima za učešće korisnika i njegovih srodnika u ceni socijalme usluge pomoć u kući, personalne asistencije i dnevnog boravka dece, mladih i odraslih lica”, “službeni list grada Sombora”, br.3/2018 ).

Usluga Personalne asistencije u opštini Subotica se ne participira (celokupan iznos troškova usluge snosi grad Subotica).