Pomoć u kući

Program Pomoć u kući predstavlja važan segment vaninstitucionalnog oblika socijalne zaštite osoba iz ranjivih grupa.
 

Kome je program namenjen?

 

Pravo na uslugu imaju stara, iznemogla i hronično obolela lica, koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom ili bolešću nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške, a porodična podrška pritom nije raspoloživa ili nije dovoljna.

Ko pruža podršku i koje oblike usluga korisnik može da očekuje?

 
U svrhu realizacije usluge angažovana su lica licencirana za pružanje Pomoći u kući. Našim programom obuhvaćene su sledeće usluge:

 

  • 1. Pomoć u obezbeđivanju ishrane, uključujući po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju.

 

  • 2. Pomoć u održavanju lične higijene i higijene prostorija u kojima korisnik živi, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu.

 

  • 3. Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva.

 

  • 4. Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući po potrebi: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakata i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za el.energiju, telefon, komunalije i sl.

 

  • 5. Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge.

 

  • 6. Nabavka i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede.

 

  • 7. Saniranje i nega manjih povreda.

 

 • 8. Kontrola vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, temperature, nivoa šećera u krvi, unošenje tečnosti i sl).

Kako možete da postanete korisnik?

 

Lice koje ima potrebu za ovakvim vidom podrške najpre treba da preuzme formular zahteva za dobijanje usluge. Popunjeni zahtev se zajedno sa prikupljenom dokumentacijom (fotokopija lične karte i zdravstvene knjižice, nalaz lekara specijaliste i dokaz o mesečnim primanjima ostvarenim u prethodna tri meseca) predaje službi lokalnih prava i usluga u Centru za socijalni rad. Nakon toga, sa podnosiocem zahteva stručno lice uputnog organa izvršiće prijemnu procenu. Centar za socijalni rad u skladu sa informacijama o prihodima lica koje je podnelo zahtev, a na osnovu nalaza i mišljenja stručnog radnika, doneće rešenje kojim se priznaje pravo na uslugu. U rešenju je navedeno koliko časova nedeljno korisnik može dobiti od pružaoce usluge, kao i procenat participacije korisnika u ceni usluge. Nakon toga, ukoliko lice ne odustane ili nema žalbu na rešenje, moguće je sklapanje ugovora o realizaciji usluge između korisnika i pružaoca usluge. Stručni radnik – koordinator iz službe “Pomoć u kući” Mobility MGB DOO dolazi u posetu korisniku i tom prilikom uzima relevantne informacije i podatke o korisniku i dogovara način realizacije aktivnosti, na osnovu čega se izrađuje individualni plan rada sa korisnikom.