Standardizacija

Implementacija standarda

ISO 9001

Standard ISO 9001 se odnosni na upravljanje kvalitetom. To znači da organizacija mora da:
• ispuni zahteve klijenata u vezi sa kvalitetom;
• poštuje zakonske propise;
• stalno unapređuje zadovoljstvo klijenata;
• kontinuirano poboljšava performanse.

Primenjiv je na sve tipove preduzeća bez obzira na tip i veličinu. Može da se primeni na proizvodna i na uslužna preduzeća.
ISO 9001 postao je globalno prihvaćen standard koji obezbeđuje sigurnost u kvalitetu robe i usluga u odnosima kupac-dobavljač.
Obezeđuje proizvode/usluge stalnog kvaliteta bez obzira na nivo kvaliteta koji je organizacija uspostavila.

ISO 14001

ISO 14001 se odnosi na upravljanje životnom sredinom, što znači da organizacija mora da:
• smanji negativne uticaje na životnu sredinu svojim aktivnostima; i
• postigne kontinuirano poboljšanje performansi koje se odnose na zaštitu životne sredine.

Ovaj standard se primenjuje na one aspekte životne sredine koje organizacija može da kontroliše i na koje može da utiče. Ističe i značaj uspostavljanja, primene i održavanja postupaka za identifikaciju mogućih vanrednih situacija i mogućih udesa koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, kao i odgovor na njih.

ISO 22000

ISO 22000 standard se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema upravljanja bezbednošću hrane. Proširuje osnovne principe sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001 na sistem HACCP razvijen je specifičan sistem zahteva za menadžment bezbednošću hrane za sve učesnike u “lancu ishrane” pod oznakom ISO 22000:2005.
To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina.(od pekara do marketa).

ISO 27001

Implementacija sistema zaštite i bezbedosti informacija pruža uverenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.
Prednosti ISO 27001:
• konkurentska prednost;
• smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova;
• usaglašenost sa važećim zakonskim propisima;
• veće poverenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana zbog znanja da su njihovi podaci bezbedni;
• postojanje odgovornosti za bezbednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji.
Ovaj standard mogu da primenjuju sve organizacije za čije poslovanje je bitno da obezbede bezbednost informacija sa tri aspekta:
• Informatičkog – analizirajući i definišući performanse IT opreme, prava pristupa, kriptovanja, lozinke, protokoli, politike sa aspekta pojave rizika po bezbednost podataka i informacija.
• Administrativnog – definišući jasna uputstva, politike i procedure za generisanje informacija, njihovu distribuciju, čuvanje (skladištenje).
• Fizičku – fizička kontrola pristupa, evidencija zaposlenih, video nadzor, zaštita radnih prostorija.

HACCP sistem

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači – Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.
HACCP nije standard. HACCP je sistem, koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje/distribucije/skladištenje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbedan za njegovo zdravlje.
Primenjivanje HACCP koncepta, svetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje svima u lancu ishrane da bi smanjili/izbegli bolesti prouzrokovane hranom. Zadnja verzija je: Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 Rev. 4-2003.
Zakonska je obaveza za sve organizacije koje se nalaze u lancu hrane da primenjuju ovaj sistem
( od proizvođača stoke, stočne hrane, proizvođača hrane , distributera hrane do marketa).

IFS International Featured Standards

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi robne marke velikih trgovinskih lanaca.
Osnovni ciljevi IFS-a su:
• da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja,
• da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima,
• da obezbedi uporedivost i transparentnost kroz ceo lanac snabdevanja,
• da smanji troškove i uštedi vreme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima.

FAMI QS

FAMI QS je standard koji se odnosi na zahteve koji moraju da primenjuju proizvođači stočne hrane I aditiva, međunarodno je priznat (Evropa, Azija).
Struktura menadžment system FAMI QS- a mora biti u skladu sa strukturom organizacije i treba da uključuje smernice, zahteve i procesna dokumenta koji odražavaju posvećenost bezbednosti hrane za životinje.
FAMI QS mora da obezbedi da se sve aktivnosti sprovodene od strane operatera, a koje mogu uticati na kvalitet i bezbednost hrane proizvoda usklađeni, definisani, primenjivani i održavani na svim nivoima u organizaciji.
FAMI QS mora da obuhvata procedure kvaliteta kako bi se osiguralo da proizvod bude u skladu odobrenjem aditiva hrane i specifikacijama premiksa.

Sertifikacija standarda

Sertifikaciju sprovode treće strane odnosno sertifikaciona tela koja daju nezavisnu potvrdu da organizacija ispunjava zahteve standarda, dodelom sertifikata.
Pružamo pomoć u dobijanju sertifikata, pronalaženjem najboljeg i cenovno najprihvatljivijeg rešenja prilikom sertifikacije.